Vojens Håndboldforening

Vedtægter for Vojens Håndboldforening

§ 1
Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet DanskHåndbold Syd under DanskHåndbold og DGI.

  Stk. 2.
  Foreningen kan tilslutte sig andre forbund, foreninger eller fællesskaber efter bestyrelsens beslutning.

§2
Foreningens formål er at fremme håndbolden og et sundt idrætsligt miljø i Vojens by og omegn.

§3
Medlemmer af foreningen kan enhver blive, der vil underkaste sig foreningens vedtægt. Foreningens vedtægt kan ses på foreningens hjemmeside.

  Stk. 2.
  Kontingent fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen. Kontingent betales forud for 1 kontingentperiode ad gangen. Kontingentperiodens længde fastsættes af bestyrelsen.

  Stk. 3.
  Passive medlemmer kan optages i foreningen mod betaling af et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

  Stk. 4.
  Bestyrelsesmedlemmer og trænere betaler kontingent, svarende til passivt medlemskontingent, hvis de ikke betaler kontingent som aktivt medlem.

  Stk. 5.
  Som medlem eller som forældre til medlem under 18 år forpligtiger man sig til i et rimeligt omfang at bidrage som frivillig hjælper til de alderssvarende
  opgaver, der er forbundet med træning, kamp og stævner.

§4
Medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Medlemmer af bestyrelsen skal være fuldt myndige. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§5
Al idrætsudøvelse sker på eget ansvar.

§6
Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål eller arbejde, kan udelukkes for en nærmere fastsat periode eller for bestandigt. Udelukkelsen sker ved almindeligt stemmeflertal i bestyrelsen.

§7
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udvides med en repræsentant fra en eventuel forældreforening. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og et sportsudvalg.

  Stk. 2.
  Formanden er formand for forretningsudvalget. Bestyrelsen konstituerer derudover sig selv med afdelinger eller underudvalg inden for udvalgene efter
  behov.

  Stk. 3.
  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

§8
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

  Stk. 2
  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og sørger for koordination af foreningens forskellige aktiviteter.

  Stk. 3.
  Bestyrelsen planlægger foreningens aktiviteter.

  Stk. 4.
  For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

  Stk. 5.
  Der ydes i det omfang, det er økonomisk muligt for foreningen, refusion til bestyrelsesmedlemmer for udgifter, der direkte er afholdt i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem.
  Godtgørelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal.

  Stk. 6.
  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen
  hæfter med dens respektive formue.

  Stk. 7.
  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

  Stk. 8.
  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  Stk. 9.
  Foreningens medlemmer underkaster sig i øvrigt de af bestyrelsen udstukne regler for bøder, erstatninger m.v.

§9
Generalforsamlingen afholdes hvert år sidst i august måned. Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen på hjemmesiden og eventuelt i en lokal ugeavis.

  Stk. 2.
  Foreningens regnskab følger håndboldsæsonen – 1. juni til 31. maj.

  Stk. 3.
  Dagsorden skal indeholde følgende:

  Valg af dirigent.
  Beretning ved formanden.
  Aflæggelse af regnskab.
  Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson.
  Orientering om næste sæsons budget og kontingent.
  Indkomne forslag.
  Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
  Eventuelt.
  Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 4.
  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer – i ulige år vælges 4 medlemmer. Formanden er på valg i ulige år.
  Kassereren er på valg i lige år. Øvrige personer, nævnt under dagsordenens punkt 7, vælges for 1 år.

  Stk. 5.
  Alle valg foregår på forlangende ved skriftlig afstemning. Formand og kasserer vælges ved almindeligt stemmeflertal. Opnår en kandidat ikke de nødvendige 50% af stemmerne,
  foretages omvalg ved almindeligt stemmeflertal mellem de 2 øverst placerede ved første afstemning. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer vælges ved relativt stemmeflertal.

  Stk. 6.
  Den valgte bestyrelse holder konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

§10
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom. Indkaldelse skal ske med en motiveret dagsorden.

§11
Til vedtægtsændringer kræves et kvalificeret flertal på mindst 3/5 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

§12
Bestemmelse om foreningens opløsning eller forandring af dens navn kan kun ske ved et kvalificeret flertal på mindst 3/5 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen skal endvidere indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel – senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling, hvorpå 3/5 af de fremmødte medlemmer skal stemme for foreningens opløsning. I tilfælde af opløsning, henstilles midler til et fond, der administreres af kommunen, og som kun kan overlades til en nystartet håndboldforening med hjemsted i Vojens by.

§13
I tilfælde af forhold, der gør det umuligt at afholde generalforsamling ved fremmøde, er det muligt at afholde generalforsamling over internettet.

  Stk. 2.
  Ekstraordinær generalforsamling med formål at nedlægge foreningen skal afholdes ved fremmøde.

AFSTEMNINGSREGLER:

 1. Enstemmighed.
  Alle er enige, forslaget er vedtaget.
 2. Ligestemmighed.
  Stemmernes antal står lige, forslaget er ikke vedtaget.
 3. Almindeligt (absolut, simpelt) stemmeflertal. Forslaget har fået mere end halvdelen af stemmerne.
 4. Kvalificeret flertal.
  Forslaget har fået mindst 3/5 af stemmerne.
 5. Relativt flertal.
  Forslaget, der har fået flest stemmer, er vedtaget
  (f.eks. af 100 stemmer får 1. forslag 33, 2. forslag 35 og 3. forslag 32 stemmer. 2. forslag er vedtaget).

Vedtaget på generalforsamlingen 18. marts 1976.

Revideret 1987.

Revideret 1995.

Revideret 2003.

Revideret 2010.

Revideret 2018.

Revideret 2020.

Revideret 2021